Tử Vi Cổ Học

TỬ VI CÁC TUỔI NĂM Giáp Thìn 2024

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1944 Tử vi 1944 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1944 Nữ mạng năm 2024
1945 Tử vi 1945 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1945 Nữ mạng năm 2024
1946 Tử vi 1946 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1946 Nữ mạng năm 2024
1947 Tử vi 1947 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1947 Nữ mạng năm 2024
1948 Tử vi 1948 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1948 Nữ mạng năm 2024
1949 Tử vi 1949 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1949 Nữ mạng năm 2024
1950 Tử vi 1950 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1950 Nữ mạng năm 2024
1951 Tử vi 1951 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1951 Nữ mạng năm 2024
1952 Tử vi 1952 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1952 Nữ mạng năm 2024
1953 Tử vi 1953 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1953 Nữ mạng năm 2024
1954 Tử vi 1954 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1954 Nữ mạng năm 2024
1955 Tử vi 1955 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1955 Nữ mạng năm 2024
1956 Tử vi 1956 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1956 Nữ mạng năm 2024
1957 Tử vi 1957 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1957 Nữ mạng năm 2024
1958 Tử vi 1958 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1958 Nữ mạng năm 2024
1959 Tử vi 1959 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1959 Nữ mạng năm 2024
1960 Tử vi 1960 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1960 Nữ mạng năm 2024
1961 Tử vi 1961 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1961 Nữ mạng năm 2024
1962 Tử vi 1962 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1962 Nữ mạng năm 2024
1963 Tử vi 1963 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1963 Nữ mạng năm 2024
1964 Tử vi 1964 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1964 Nữ mạng năm 2024
1965 Tử vi 1965 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1965 Nữ mạng năm 2024
1966 Tử vi 1966 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1966 Nữ mạng năm 2024
1967 Tử vi 1967 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1967 Nữ mạng năm 2024
1968 Tử vi 1968 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1968 Nữ mạng năm 2024
1969 Tử vi 1969 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1969 Nữ mạng năm 2024
1970 Tử vi 1970 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1970 Nữ mạng năm 2024
1971 Tử vi 1971 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1971 Nữ mạng năm 2024
1972 Tử vi 1972 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1972 Nữ mạng năm 2024
1973 Tử vi 1973 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1973 Nữ mạng năm 2024
1974 Tử vi 1974 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1974 Nữ mạng năm 2024
1975 Tử vi 1975 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1975 Nữ mạng năm 2024
1976 Tử vi 1976 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1976 Nữ mạng năm 2024
1977 Tử vi 1977 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1977 Nữ mạng năm 2024
1978 Tử vi 1978 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1978 Nữ mạng năm 2024
1979 Tử vi 1979 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1979 Nữ mạng năm 2024
1980 Tử vi 1980 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1980 Nữ mạng năm 2024
1981 Tử vi 1981 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1981 Nữ mạng năm 2024
1982 Tử vi 1982 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1982 Nữ mạng năm 2024
1983 Tử vi 1983 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1983 Nữ mạng năm 2024
1984 Tử vi 1984 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1984 Nữ mạng năm 2024
1985 Tử vi 1985 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1985 Nữ mạng năm 2024
1986 Tử vi 1986 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1986 Nữ mạng năm 2024
1987 Tử vi 1987 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1987 Nữ mạng năm 2024
1988 Tử vi 1988 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1988 Nữ mạng năm 2024
1989 Tử vi 1989 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1989 Nữ mạng năm 2024
1990 Tử vi 1990 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1990 Nữ mạng năm 2024
1991 Tử vi 1991 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1991 Nữ mạng năm 2024
1992 Tử vi 1992 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1992 Nữ mạng năm 2024
1993 Tử vi 1993 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1993 Nữ mạng năm 2024
1994 Tử vi 1994 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1994 Nữ mạng năm 2024
1995 Tử vi 1995 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1995 Nữ mạng năm 2024
1996 Tử vi 1996 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1996 Nữ mạng năm 2024
1997 Tử vi 1997 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1997 Nữ mạng năm 2024
1998 Tử vi 1998 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1998 Nữ mạng năm 2024
1999 Tử vi 1999 Nam mạng năm 2024 Tử vi 1999 Nữ mạng năm 2024
2000 Tử vi 2000 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2000 Nữ mạng năm 2024
2001 Tử vi 2001 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2001 Nữ mạng năm 2024
2002 Tử vi 2002 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2002 Nữ mạng năm 2024
2003 Tử vi 2003 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2003 Nữ mạng năm 2024
2004 Tử vi 2004 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2004 Nữ mạng năm 2024
2005 Tử vi 2005 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2005 Nữ mạng năm 2024
2006 Tử vi 2006 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2006 Nữ mạng năm 2024
2007 Tử vi 2007 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2007 Nữ mạng năm 2024
2008 Tử vi 2008 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2008 Nữ mạng năm 2024
2009 Tử vi 2009 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2009 Nữ mạng năm 2024
2010 Tử vi 2010 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2010 Nữ mạng năm 2024
2011 Tử vi 2011 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2011 Nữ mạng năm 2024
2012 Tử vi 2012 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2012 Nữ mạng năm 2024
2013 Tử vi 2013 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2013 Nữ mạng năm 2024
2014 Tử vi 2014 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2014 Nữ mạng năm 2024
2015 Tử vi 2015 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2015 Nữ mạng năm 2024
2016 Tử vi 2016 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2016 Nữ mạng năm 2024
2017 Tử vi 2017 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2017 Nữ mạng năm 2024
2018 Tử vi 2018 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2018 Nữ mạng năm 2024
2019 Tử vi 2019 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2019 Nữ mạng năm 2024
2020 Tử vi 2020 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2020 Nữ mạng năm 2024
2021 Tử vi 2021 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2021 Nữ mạng năm 2024
2022 Tử vi 2022 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2022 Nữ mạng năm 2024
2023 Tử vi 2023 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2023 Nữ mạng năm 2024
2024 Tử vi 2024 Nam mạng năm 2024 Tử vi 2024 Nữ mạng năm 2024

Xem tử vi