Tử Vi Cổ Học

Xem thước lỗ ban

Thước Lỗ Ban 52.2cm (Thông thủy):

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch):

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần):

Xem phong thủy