Tử Vi Cổ Học

TỬ VI THÁNG 6/2024 (ÂM LỊCH) của 12 con giáp

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1944 Tử vi tuổi Giáp Thân 1944 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Giáp Thân 1944 Nữ mạng tháng 6/2024
1945 Tử vi tuổi Ất Dậu 1945 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Ất Dậu 1945 Nữ mạng tháng 6/2024
1946 Tử vi tuổi Bính Tuất 1946 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Bính Tuất 1946 Nữ mạng tháng 6/2024
1947 Tử vi tuổi Đinh Hợi 1947 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Đinh Hợi 1947 Nữ mạng tháng 6/2024
1948 Tử vi tuổi Mậu Tý 1948 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Mậu Tý 1948 Nữ mạng tháng 6/2024
1949 Tử vi tuổi Kỷ Sửu 1949 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Kỷ Sửu 1949 Nữ mạng tháng 6/2024
1950 Tử vi tuổi Canh Dần 1950 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Canh Dần 1950 Nữ mạng tháng 6/2024
1951 Tử vi tuổi Tân Mão 1951 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Tân Mão 1951 Nữ mạng tháng 6/2024
1952 Tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952 Nữ mạng tháng 6/2024
1953 Tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 Nữ mạng tháng 6/2024
1954 Tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 Nữ mạng tháng 6/2024
1955 Tử vi tuổi Ất Mùi 1955 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Ất Mùi 1955 Nữ mạng tháng 6/2024
1956 Tử vi tuổi Bính Thân 1956 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Bính Thân 1956 Nữ mạng tháng 6/2024
1957 Tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 Nữ mạng tháng 6/2024
1958 Tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 Nữ mạng tháng 6/2024
1959 Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 Nữ mạng tháng 6/2024
1960 Tử vi tuổi Canh Tý 1960 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Canh Tý 1960 Nữ mạng tháng 6/2024
1961 Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 Nữ mạng tháng 6/2024
1962 Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 Nữ mạng tháng 6/2024
1963 Tử vi tuổi Quý Mão 1963 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Quý Mão 1963 Nữ mạng tháng 6/2024
1964 Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 Nữ mạng tháng 6/2024
1965 Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 Nữ mạng tháng 6/2024
1966 Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 Nữ mạng tháng 6/2024
1967 Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 Nữ mạng tháng 6/2024
1968 Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 Nữ mạng tháng 6/2024
1969 Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 Nữ mạng tháng 6/2024
1970 Tử vi tuổi Canh Tuất 1970 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Canh Tuất 1970 Nữ mạng tháng 6/2024
1971 Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 Nữ mạng tháng 6/2024
1972 Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 Nữ mạng tháng 6/2024
1973 Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 Nữ mạng tháng 6/2024
1974 Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 Nữ mạng tháng 6/2024
1975 Tử vi tuổi Ất Mão 1975 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Ất Mão 1975 Nữ mạng tháng 6/2024
1976 Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 Nữ mạng tháng 6/2024
1977 Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 Nữ mạng tháng 6/2024
1978 Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 Nữ mạng tháng 6/2024
1979 Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 Nữ mạng tháng 6/2024
1980 Tử vi tuổi Canh Thân 1980 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Canh Thân 1980 Nữ mạng tháng 6/2024
1981 Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 Nữ mạng tháng 6/2024
1982 Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 Nữ mạng tháng 6/2024
1983 Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 Nữ mạng tháng 6/2024
1984 Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 Nữ mạng tháng 6/2024
1985 Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 Nữ mạng tháng 6/2024
1986 Tử vi tuổi Bính Dần 1986 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Bính Dần 1986 Nữ mạng tháng 6/2024
1987 Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 Nữ mạng tháng 6/2024
1988 Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 Nữ mạng tháng 6/2024
1989 Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 Nữ mạng tháng 6/2024
1990 Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 Nữ mạng tháng 6/2024
1991 Tử vi tuổi Tân Mùi 1991 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Tân Mùi 1991 Nữ mạng tháng 6/2024
1992 Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 Nữ mạng tháng 6/2024
1993 Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 Nữ mạng tháng 6/2024
1994 Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 Nữ mạng tháng 6/2024
1995 Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 Nữ mạng tháng 6/2024
1996 Tử vi tuổi Bính Tý 1996 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Bính Tý 1996 Nữ mạng tháng 6/2024
1997 Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 Nữ mạng tháng 6/2024
1998 Tử vi tuổi Mậu Dần 1998 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Mậu Dần 1998 Nữ mạng tháng 6/2024
1999 Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 Nữ mạng tháng 6/2024
2000 Tử vi tuổi Canh Thìn 2000 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Canh Thìn 2000 Nữ mạng tháng 6/2024
2001 Tử vi tuổi Tân Tỵ 2001 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Tân Tỵ 2001 Nữ mạng tháng 6/2024
2002 Tử vi tuổi Nhâm Ngọ 2002 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Nhâm Ngọ 2002 Nữ mạng tháng 6/2024
2003 Tử vi tuổi Quý Mùi 2003 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Quý Mùi 2003 Nữ mạng tháng 6/2024
2004 Tử vi tuổi Giáp Thân 2004 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Giáp Thân 2004 Nữ mạng tháng 6/2024
2005 Tử vi tuổi Ất Dậu 2005 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Ất Dậu 2005 Nữ mạng tháng 6/2024
2006 Tử vi tuổi Bính Tuất 2006 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Bính Tuất 2006 Nữ mạng tháng 6/2024
2007 Tử vi tuổi Đinh Hợi 2007 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Đinh Hợi 2007 Nữ mạng tháng 6/2024
2008 Tử vi tuổi Mậu Tý 2008 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Mậu Tý 2008 Nữ mạng tháng 6/2024
2009 Tử vi tuổi Kỷ Sửu 2009 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Kỷ Sửu 2009 Nữ mạng tháng 6/2024
2010 Tử vi tuổi Canh Dần 2010 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Canh Dần 2010 Nữ mạng tháng 6/2024
2011 Tử vi tuổi Tân Mão 2011 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Tân Mão 2011 Nữ mạng tháng 6/2024
2012 Tử vi tuổi Nhâm Thìn 2012 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Nhâm Thìn 2012 Nữ mạng tháng 6/2024
2013 Tử vi tuổi Quý Tỵ 2013 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Quý Tỵ 2013 Nữ mạng tháng 6/2024
2014 Tử vi tuổi Giáp Ngọ 2014 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Giáp Ngọ 2014 Nữ mạng tháng 6/2024
2015 Tử vi tuổi Ất Mùi 2015 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Ất Mùi 2015 Nữ mạng tháng 6/2024
2016 Tử vi tuổi Bính Thân 2016 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Bính Thân 2016 Nữ mạng tháng 6/2024
2017 Tử vi tuổi Đinh Dậu 2017 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Đinh Dậu 2017 Nữ mạng tháng 6/2024
2018 Tử vi tuổi Mậu Tuất 2018 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Mậu Tuất 2018 Nữ mạng tháng 6/2024
2019 Tử vi tuổi Kỷ Hợi 2019 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Kỷ Hợi 2019 Nữ mạng tháng 6/2024
2020 Tử vi tuổi Canh Tý 2020 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Canh Tý 2020 Nữ mạng tháng 6/2024
2021 Tử vi tuổi Tân Sửu 2021 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Tân Sửu 2021 Nữ mạng tháng 6/2024
2022 Tử vi tuổi Nhâm Dần 2022 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Nhâm Dần 2022 Nữ mạng tháng 6/2024
2023 Tử vi tuổi Quý Mão 2023 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Quý Mão 2023 Nữ mạng tháng 6/2024
2024 Tử vi tuổi Giáp Thìn 2024 Nam mạng tháng 6/2024 Tử vi tuổi Giáp Thìn 2024 Nữ mạng tháng 6/2024

Xem tử vi